Informacje OGÓLNE

 

1. Sklep internetowy best-gift.pl (Sprzedawca) prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży. Właścicielem sklepu jest Promotionway sp. z.o.o z siedzibą we Wrocławiu , MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 74 / 320 NIP: 8971871322, Regon: 384506650 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we  Wrocławiu , VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000806366, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 złotych, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

 

2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.best-gift.pl

 

 

 

II. OFERTA

 

1. Produkty, które Promotionway Sp. z o.o. prezentuje na stronie sklepu, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art.71 kodeksu cywilnego. Promotionway Sp. z o.o. oświadcza że prezentowane produkty są nowe i zobowiązuje się, że będą one dostarczone bez wad. Promotionway Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby prezentowane dostępności towarów, opisy i zdjęcia przedstawione na stronie rzetelnie odwzorowywały wygląd produktów, jednakże mają one jedynie charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od towarów dostarczanych przez producentów, oraz faktyczną dostępnością towarów.

 

2. Wszystkie prezentowane ceny towarów są proponowanymi cenami brutto (zawierają podatek VAT), podane są w złotych polskich. Dodanie Produktów do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Sprzedający informuję, że ceny Produktów dodanych do Koszyka przez Kupującego, mogą ulec zmianie. Cena staje się  wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

 

3. W przypadku braku zamówionego towaru na magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie telefonicznie lub na adres e-mail wskazany w Zamówieniu i ma możliwość wyboru między: zmianą kupowanego towaru na inny, dłuższym czasem realizacji lub rezygnacją z zamówienia.

 

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

 

 

 

III. ZAMÓWIENIE I ZAPŁATA

 

1. Zamówienia ze sklepu Best-gift.pl można składać

poprzez formularz zamówieniowy dostępny na stronie www.best-gift.pl

 

Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie złożenia Zamówienia.

 

2. Kupujący zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do celów zawarcia umowy zakupu i realizacji umowy zgodnie z formularzem zamówienia. Do każdej przesyłki dołączony zostaje paragon fiskalny lub faktura VAT.

 

3. Sprzedawca wystawia faktury VAT na życzenie Kupującego (w przypadku Konsumentów). Aby ją otrzymać należy podczas składania zamówienia zaznaczyć odpowiednie pole, dopisać w uwagach lub poinformować o tym obsługę sklepu, podając jednocześnie niezbędne dane w tym numer NIP. W przeciwnym wypadku Konsument otrzymuje z automatu paragon. W przypadku firm po spełnieniu podania pełnych danych automatycznie wystawiana jest faktura VAT.

 

4. Zamówione towary dostarczane są na adres podany w formularzu zamówienia lub przygotowane do odbioru osobistego. Sposób dostawy/odbioru jest zgodny z wybraną/wskazaną przez Klienta formą wskazaną na zamówieniu.

 

5. Koszty wysyłki zależą od rodzaju oraz wagi towaru. W przypadku zamówienia kilku produktów, łączna cena zamówienia podana jest po wybraniu opcji dostawy w podsumowaniu formularza zamówienia.

6. Zapłaty za towar dokonać można zgodnie z formami płatności udostępnianymi aktualnie w sklepie i widocznymi przy podsumowaniu formularza zamówienia.

 

7. Akceptowane formy płatności to:

 

a) przelewem na numer konta bankowego:

 

Numer konta bankowego dla przelewów z terenu Polski :

 

Santander Bank Polska S.A. 1 O. we Wrocławiu

Numer konta : 51109015220000000143008569

b) PayU – zewnętrzny system opłat.

 

8. Kupujący ma możliwość w obecności przedstawiciela przewoźnika, sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu, jak i zgodności z zamówieniem.

 

9. Jeżeli Kupujący stwierdzi uszkodzenie opakowania, a po otwarciu również przedmiotu, ma prawo sporządzić protokół reklamacyjny dostępny u spedytora, ma prawo również odmówić przyjęcia przesyłki. Te same prawa przysługują kupującemu w momencie stwierdzenia niezgodności przesłanego towaru ze złożonym i potwierdzonym zamówieniem.

 

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ i WYSYŁKA TOWARU

 

1. W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest zarejestrować się w panelu Sklepu podając prawdziwe dane osobowe/firmowe i akceptując niniejszy Regulamin,  prawidłowo wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji wysyłki.

 

2. Potwierdzenie prawidłowo złożonego zamówienia wysyłane jest automatycznie drogą mailową na adres podany przez Kupującego. Tą samą drogą Klient może być powiadamiany o statusie realizacji zamówienia. W przypadkach szczególnych Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem celem ustalenia szczegółów realizacji zamówienia.

 

3. Zamówienia są realizowane w dni robocze, w godzinach pracy Sprzedającego i wysyłane od 2 do 7 dni roboczych, których bieg rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Sprzedającego całkowitej ceny za dane zamówienie lub od dnia wybrania przez Klienta płatności za pobraniem . O przypadkach szczególnych mogących potencjalnie wydłużyć termin realizacji Klient jest informowany przez Sprzedawcę wraz z pouczeniem o przysługujących mu prawach.

 

4. W zamówieniach, w których Kupujący wybrał jako formę płatności przedpłatę na konto Sprzedawcy, realizacja zamówienia rozpoczyna się z momentem zaksięgowania przesłanych środków pieniężnych na konto bankowe Promotionway Sp. z o.o.

 

5.Wybierając produkt w Sklepie z podanym wariantem (tj. kolor, rozmiar, model) Klient akceptuje fakt, że nie ma możliwości zamiany na inny, otrzyma produkt który zatwierdził w zamówieniu. Nie ma możliwości zmiany produktów czy jego wariantów na podstawie uwag w komentarzu czy na podstawie wiadomości e-mail. W przypadku produktów oznaczonych jako gratisy Klient akceptuje fakt, że są one nadawane przez system automatycznie w losowym wariancie, rozmiarze i kolorze. Nie ma możliwości wymiany gratisów uzyskanych po osiągnięciu progu cenowego, tylko takie jak zostały przyznane automatycznie przez system Sprzedającego. Adres do wysyłki Klient uzupełnia w formularzu dostępnym przy składaniu zamówienia, adresy podawane w innych miejscach(komentarze, uwagi itp.) nie będą brane pod uwagę. Jeżeli Klient pomylił się podając adres powinien o tym fakcie poinformować Sprzedającego bez zbędnej zwłoki, przed wysyłką towaru poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy.

 

7. Zawierając umowę kupna ze Sprzedającym Klient zobowiązuje się do jej przestrzegania. W przypadku nie odebrania przesyłki z zakupionym towarem, Klienta nadal obowiązuje zawarta umowa a dodatkowo zobowiązany jest do pokrycia kosztów odesłania towaru i jego ewentualnej powtórnej wysyłki. Nie dotyczy to przypadku odstąpienia od umowy (par. V Regulaminu ) jak i przypadku opisanego w par. III. pkt 9 Regulaminu.

 

 

 

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Kupujący/Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, który zawarł umowę na odległość, ma możliwość odstąpienia od niej bez podania przyczyny, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w par. V pkt. 8, zgodnie obowiązującymi zapisami prawa.

 

2. Odstąpienie od umowy polega na złożeniu przez Konsumenta/Klienta jednoznacznego oświadczenia dostępnego poniżej(np. mailowo lub w formie pisemnej) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru lub odbioru tegoż towaru przez osobę przez Konsumenta/Klienta upoważnioną z wykluczeniem firmy dostarczającej towar (zgodnej z wskazaniem na formularzu zakupu).

 

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnianego na stronie best-gift.pl oświadczenia przed upływem terminu na adres mailowy: zamowienia@best-gift.pl lub adres korespondencyjny Promotionway Sp. z o.o.

 

Oświadczenie Konsument/Klient ma możliwość złożyć na formularzu odstąpienia od umowy, którego wzór został przygotowany na podstawie załącznika do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r (z późniejszymi zmianami), lub innym stworzonym przez Konsumenta/Klienta zgodnym z obowiązującymi przepisami.

Termin odstąpienia od umowy liczony jest od dnia w którym Konsument/Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż wybrany przez Konsumenta/Klienta przewoźnik i wskazana przez Klienta/Konsumenta, weszła w posiadanie towaru.

3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Promotionway Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami zwraca koszty dostarczenia towaru do Kupującego do wysokości ceny najtańszej formy dostawy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia zwracanego towaru inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, Konsument zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa nie może żądać zwrotu dodatkowych kosztów wysyłki towaru powyżej najtańszej formy dostawy. W przypadku kiedy Konsument odstąpił od umowy po fakcie wysłania zamówionego towaru (nie odebranie przesyłki) zobowiązany jest on zgodnie z przepisami prawa do zwrotu kosztów odesłania/zwrotu towaru do Sprzedającego.

 

4. W terminie do 14 dni od chwili otrzymania przez Sprzedającego rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania – w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej - Sprzedający zwróci Konsumentowi płatności od niego otrzymane, z uwzględnieniem treści pkt. 3 powyżej.

 

5. W przypadku Klientów nie będących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Konsumentami, zastosowanie mają powyższe zapisy jak również ustalenia umowne/pisemne między podmiotami Sprzedawcy i Klienta zgodne z obowiązującymi przepisy prawa.

 

6. Towar należy odesłać na adres Magazyn główny Wrocławska 41, 55-095 Byków k. Wrocławia– adres ten podany jest również w stopce formularza odstąpienia.

 

7. W przypadku płatności walutowych Sprzedawca ma prawo obciążyć Konsumenta opłatami związanymi ze zwrotem przelanych środków na jego konto w wysokości do 10% zwracanej kwoty.

 

Konsumentowi przysługują wszelkie prawa zapewnione przez Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami) przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiązków z przepisów tych wynikających.

 

8. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia tj. sprzedaży jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Produktu Konsumentowi.

 

9. Od dnia 1 stycznia 2021 roku, zapisy zawarte w niniejszym paragrafie dotyczące Konsumenta, obowiązują również względem umów zawartych po dniu 01 stycznia 2021 roku z podmiotem będącym osobą fizyczna zawierającym umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 

 

VI. GWARANCJE I REKLAMACJE

 

1. Promotionway Sp. z o.o. oświadcza iż dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia  zgodność z opisem towarów sprzedanych przez siebie na stronie internetowej musclepower.pl

 

2. Promotionway sp. z o.o. jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 - 556 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

 

3. Promotionway sp. z o.o., jako Sprzedawca, na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec podmiotów niebędących Konsumentami z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

 

4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres zamowienia@best-gift.pl. Firma Promotionway sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni. W szczególnie skomplikowanych sprawach Klient może zostać poinformowany o wydłużeniu rozpatrzenia Reklamacji o dodatkowy termin nie dłuższy jednak niż 45 dni od dnia zgłoszenia. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 

5. Promotionway sp. z o.o. oświadcza, że nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej, opisie produktu lub określony przepisami prawa(jeśli oznaczenia takowego nie ma). Jeśli dokument gwarancyjny/ opis produktu przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio u Producenta, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej/oznaczeniu towaru.

 

6. Promotionway sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Zgłoszeń Klienci mogą dokonywać w formie pisemnej na adres korespondencyjny Promotionway sp. z o.o.  lub poprzez e-mail na adres zamowienia@best-gift.pl

 

7. Łącze do platformy ODR.

 

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Dokładna informacja o zasadach, rodzajach i formach przetwarzania danych osobowych przez firmę Promotionway sp. z o.o.  znajdują się w zakładce polityka prywatności.

 

2. Administrator serwisu przetwarzając dane osobowe chroni je przed ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione oraz przetwarza zgodnie z zasadami określonymi obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

 

VIII. ROSZCZENIA SPORNE

 

1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy firmą Promotionway sp. z o.o.  a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje przekazane sądom właściwym zgodnie z zapisami KPC.

 

2. Konsument jest uprawniony do skorzystania z możliwości pozasądowego rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń od Sprzedającego. Szczegółowe informacje dotyczące powyższego trybu znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl w podzakładce ,,Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” (zakładka ,,Konsumenci”, następnie ,,Instytucje konsumenckie”, a następnie ,,Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”).

 

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Promotionway sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 KC, zostaje skierowane do Sądu właściwego ze względu na siedzibę firmy Promotionway sp. z o.o.

 

4. W przypadku, gdy Klient będzie chciał wdać się w spór z  Promotionway sp. z o.o. w związku z obsługą reklamacji towaru ma również możliwość skorzystania z dostępnych metod rozstrzygania sporów.

 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.